ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

na rok szkolny 2019/2020

Zapisy rozpoczynają się w poniedziałek 29 kwietnia o godz. 19:45  na spotkaniu informacyjno – organizacyjnym w  kaplicy PMK – Rue Jourdan 80.

  • Informujemy, że w rozkładzie godzin  jest lekcja religii. Zapisanie dziecka do naszej szkoły wymaga zgody na naukę religii katolickiej
  • Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym mu naukę i realizację programu zgodnego z ramami programowymi.
  • Zgłaszani uczniowie muszą mieć w roku 2019 ukończony siódmy rok życia ( rok urodzenia 2012).
  • Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez złożenie wymaganej dokumentacji:
  1. kwestionariusza zgłoszeniowego ucznia do SPK
  2. oświadczeń (przetwarzanie danych osobowych, powiadomienie w nagłych sytuacjach, udostępnianie wizerunku)
  3. zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły belgijskiej
  4. kopii dokumentu zawierającego numer PESEL dziecka lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość dziecka (np. kopię dowodu osobistego lub paszportu).

Wymagane formularze będą dostępne w szkole po feriach oraz od 20 kwietnia, na stronie:  www.pmk.orpeg.pl